DIECÉZNÍ CÍRKEVNÍ SOUD BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉHO
Znak Biskupství brněnského
Znak DCS Brno
Znak DCS Brno

Poplatky u soudu

Sazebník poplatků pro rok 2024 podle čl. 2 § 3 »Instrukce o nákladech řízení před Diecézním církevním soudem v Brně«

Premisa

Služba soudu je poskytována na principu evangelního dobrodiní, a to při zachování morálního závazku klientů, vzhledem ke spravedlnosti, přispívat na potřeby církve (viz kán. 222 CIC). Proto jsou strany či žadatelé po ukončení řízení informováni o výdajích soudu spojených s kauzou a jsou laskavě požádáni o dar, neboť náklady přesahující částku uhrazenou za řízení klientem za něj muselo zaplatit Biskupství brněnské. Např. v kauzách neplatnosti manželství hradí žalující strana cca. 18% skutečných výloh za řízení. V rozsudcích vydaných brněnským soudem je obvykle konstatovaná "morální povinnost" klienta nahradit podle svých možností výdaje Římskokatolické církvi za provedené řízení. Jedná se o zdůraznění potřebného spravedlivého dorovnání, přičemž klient je ve svém svědomí zcela svobodný zvolit si, zdali uhradí celou částku za řízení nebo její část, nebo přispěje na jiné dílo církve (např. fond Puls https://fond.biskupstvi.cz/), nebo zda v případě finanční nouze nabídne náhradu formou činnosti či služby v církvi. Případně poskytnutý finanční dar soudu pak slouží zvláště pro řešení záležitostí, kde strany nebo žadatelé nemohou finančně hradit náklady spojené s řízením před církevním soudem. Číslo účtu je k dispozici v rubrice Kontakty. Jestliže je finanční situace klienta natolik tíživá, že nemůže uhradit poplatky v plné výši, může požádat o udělení milosti prominutí poplatku nebo o úhradu ve splátkách. Učiní tak na základě své písemné žádosti, doporučení faráře a doložení úředních dokladů o své tíživé situaci. Poplatková povinnost se řídí Instrukcí o nákladech řízení před Diecézním církevním sudem v Brně.

Sazebník poplatků

Poplatky za řízení 1 Cena
(včetně 21% DPH)
Položka 1 (článek 2, § 1 instrukce)  
Za žalobu na platnost manželství (řádné i zkrácené řízení)
- se sjednaným prokurátorem
- se stálým prokurátorem
- se sjednaným patronem
- se sjednaným advokátem
- bez právního zástupce nebo obhájce
- se stálým patronem
- se stálým advokátem

3650 Kč
4250 Kč
4850 Kč
4850 Kč
5450 Kč
6050 Kč
6700 Kč

Zvýšené soudní výlohy (hradí navrhovatel)
- za pátý a další důvod neplatnosti (za každý důvod)  
- za zvýšené soudní výlohy (nadměrné požadavky)


1000 Kč
2000 Kč

Za žalobu na platnost manželství (listinné řízení)
- bez právního zástupce nebo obhájce

2450 Kč

Strana nebo obě strany mohou být rozsudkem nebo dekretem, jímž se ukončuje řízení v kauzách neplatnosti manželství, vyzvány k úhradě soudních výloh až do výše 30 % celkových nákladů řízení. Takto stanovené soudní výlohy však nesmí být vyšší než 50 % průměrných soudních výloh, které činí 54.574 Kč (analýza z roku 2022). Úhrady za zvýšené náklady soudu v jiných typech kauz a poplatky za řízení v sazebníku nestanovené jsou ponechány svobodnému a moudrému úsudku ustanovených soudců.

Za projednávání platnosti manželství (II. a III. instance)
- se sjednaným prokurátorem
- se stálým prokurátorem
- se sjednaným patronem
- se sjednaným advokátem
- bez právního zástupce nebo obhájce
- se stálým patronem
- se stálým advokátem

2450 Kč
3050 Kč
3650 Kč
3650 Kč
4250 Kč
4850 Kč
5450 Kč
Za žádost o rozvázání nedokonaného manželství (řízení super rato) 2450 Kč
Za žádost o rozvázání manželství ve prospěch víry (řízení in favorem fidei 3050 Kč
Za dekretem přijatou žádost o rozvázání manželství na základě pavlovského privilegia  1850 Kč
Za žalobu k odloučení manželů za trvání manželství (separatio)
a o dovolení přijímání svátosti

1850 Kč
Za petijní řízení 1000 Kč
Za žádost o laicizaci  2450 Kč
Za rozsudek vydaný v trestním řízení 6700 Kč
Položka 2 (článek 2, § 2 instrukce)  
Za službu konstatovaného stálého prokurátora 650 Kč
Za službu konstatovaného stálého advokáta 1250 Kč
Za službu konstatovaného stálého patrona 1250 Kč
Za službu odborného znalce z oblasti církevního práva při řízení super rato 1250 Kč
Za odborný znalecký posudek z oboru 
zdravotnictví či z odvětví psychologie nebo za zhotovení 
odborné zprávy (vyšetřovaná je jedna osoba)


3050 Kč
Za odborný znalecký posudek z oboru 
zdravotnictví či z odvětví psychologie nebo za zhotovení 
odborné zprávy (vyšetřovány jsou dvě osoby)


4250 Kč
Za znalecký posudek (odbornou zprávu) 
v ostatních případech

3050 Kč
Za odborné znalecké vyšetření či za jiný odborný znalecký 
úkon
 (hodinová sazba)

330 Kč
Za překlad jedné normostrany do cizího jazyka 200 Kč/normostrana
Za zhotovení úředního překladu kauzy do cizího jazyka 200 Kč/normostrana
Za konsekutivní tlumočení 500 Kč/hodina
Za simultánní tlumočení 500 Kč/hodina
Za poskytnutí služby právní pomoci bez vztahu k řízení 
před Diecézním církevním soudem v Brně
 (čl. 31)
650 Kč/za každou
započatou hodinu
Za konstataci sjednaného advokáta strany 650 Kč
Odměna za právní služby sjednaných obhájců stran  
Položka 3 (nejvyšší odměna za jeden úkon právní služby, čl. 22) 500 Kč
Položka 4 (nejvyšší odměna za jednoduchý úkon právní služby, čl. 23) 200 Kč
Položka 5 (nejvyšší paušální náhrada za jeden úkon nebo jednoduchý právní úkon, čl. 25) 30 Kč
Úhrada ostatních nákladů  
Položka 6  
Poplatek za řízení před římskými dikasterii (čl. 26) 150 - 800 €
Úhrada nákladů za neuskutečněný výslech (čl. 30)  650 Kč
Náhrada škody  
Položka 7  
Služba kursora (čl. 33, § 3)  165 Kč/hodina
Nesplnění uložené povinnosti (čl. 34, § 2)  80 Kč

 

Schváleno moderátorem soudu (brněnským diecézním biskupem) dne 20. 12. 2023, Prot. n. 2844/S/23.


1 Poplatek znamená zálohu za službu. Konečná finanční výše za službu je stanovena v rozsudku nebo rozhodnuta v dekretu, kterým se ukončuje řízení.